Jak se přihlásit

 • 1. ledna 2021– 30. dubna 2021 – Podejte přihlášku

  Přihlášku lze podat pouze elektronicky.

  Toma disertační práce má student své nebo vybírá z nabízených témat: 

  Kombinované fyziologické markery stresu v predikci stresu u špičkových sportovců v éře chytrých (smart) nositelných prostředků (anotace)

   

  Různé typy intervence a jejich vliv na proteinové markery sarkopenie u pacientů s degenerativním onemocněním bederní páteře (anotace)

   

  Povinné přílohy k přihlášce:

  • ověřená kopie magisterského diplomu (nejpozději v den zápisu do studia)
  • nostrifikace předchozího vzdělání, pokud bylo uskutečněno v zahraničí
  • strukturovaný životopis
  • doklad o praxi uvedené v životopise
  • přehled publikovaných odborných prací
  • projekt disertační práce
  • vyjádření potenciálního školitele (profesor, docent) včetně souhlasu s případným vedením uchazeče a podpisu
  • vyjádření hlavního řešitele projektu k uváděné návaznosti tématu DP a plánovaného zapojení uchazeče do projektu - v případě uvedené návaznosti tématu DP na konkrétní projekt FSpS

  Požadavky na projekt disertační práce

  Projekt disertační práce má ukázat, že uchazeč má hlubší vědomosti o zvolené problematice, o základní literatuře z této oblasti, a že dokáže o problematice diskutovat. Předložený projekt (formulář projektu) by měl obsahovat tyto části:

  • Údaje o uchazeči
  • Téma disertační práce
  • Jméno školitele a jeho písemné vyjádření včetně souhlasu
  • Stručný úvod do problematiky
  • Cíl projektu - vědecká otázka
  • Hypotézy
  • Metodika - předpokládaný výzkumný soubor, použité metody, způsob zpracování dat
  • Ostatní - plán výzkumu, řešení finančních a etických aspektů apod.
  • Základní literatura
  • Rozsah projektu: 3-5 stran A4

  Uvedené přílohy jsou součástí přihlášky a je třeba je do elektronické přihlášky vložit nejpozději do do 30. dubna.

  Poplatek za přihlášku je na FSPS MU 650 Kč.

 • květen – Čekejte pozvánku

  V průběhu května vám elektronicky doručíme pozvánku k přijímací zkoušce.

 • červen – Přijímací zkouška

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru.

 • červenec – Rozhodnutí

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáváme do elektronické přihlášky. Zároveň rozešleme elektronicky rozhodnutí o přijetí spolu s pokyny k zápisu do studia či poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • září – Zapište se ke studiu

  Společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Fakulty sportovních studií MU.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info