Zápis do studia

Základní informace

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční v září 2023. Termín bude upřesněn v pozvánce k zápisu, kterou obdržíte v průběhu srpna.

K zápisu přineste:

  • ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud nebyla přiložena k přihlášce)
  • platný průkaz totožnosti.

Absolventi zahraniční vysoké školy předkládají úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a doklad o ověření předchozího vzdělání v zahraničí, které se ověřuje buď nostrifikací, nebo v režimu §48odst. 3 resp. odst 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.

Plná moc k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Formulář plné moci

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do data řádného zápisu.

Informace před zahájením studia

Informace pro zahájení studia zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info