Zápis do studia

Základní informace

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční 9. září 2021 v 10:00h (velká zasedací místnost děkanátu D33/227).

K zápisu přineste:

  • ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud nebyla přiložena k přihlášce)
  • platný průkaz totožnosti.

Absolventi zahraniční vysoké školy předkládají obvykle nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Plná moc k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Formulář plné moci

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do data řádného zápisu.

Informace před zahájením studia

Informace pro zahájení studia zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info