Odvolání

Odvolání proti nepřijetí, se řídí paragrafem 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí (o přijetí či nepřijetí ke studiu). Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součástí, nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

V případě uvolnění místa postupuje FSpS takto:
Volné místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí, který u přijímacích zkoušek uspěl, ale prozatím nemohl být z kapacitních důvodů ke studiu přijat, a to bez ohledu zda podal či nepodal odvolání. Uchazeče k zápisu vyzve studijní oddělení (e-mailem, písemně).

Důvody, které nevedou ke změně rozhodnutí

  • velký zájem o studium zvoleného oboru
  • rodinná tradice
  • výborné výsledky v předchozím studiu
  • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • momentální zdravotní indispozice

Formulář pro odvolání
Pokud se rozhodnete odvolání podat, pak ho musíte vytisknout, podepsat a poslat poštou
(nebo doručit osobně) na studijní oddělění FSpS, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Odvolání musí mít jasně specifikované důvody, NELZE přijmout odvolání bez odůvodnění nebo pouze s větou "Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí." Takové zdůvodnění není dostatečné a v takovém případě bude řízení zastaveno.