FAQ SZZ

Časté dotazy - Státní závěrečné zkoušky, promoce

 1.     Musím se přihlašovat k státní závěrečné zkoušce (dále SZZ)? Do kdy?   
  Ano k SZZ se musíte přihlásit
  - písemně - formuláře najdete v ISu. Formulář podepisuje vedoucí práce, který zkontroluje název práce v ČJ a AJ s údaji v ISu a doplní údaje o oponentovi.
  - a současně v ISu - Student - Balíky - Předmětové části (dle oboru) a také Obhajoby (dle vedoucího katedry).
  Přihlašujete se v termínu stanoveném harmonogramem SZZ
   
 2.    Komu odevzdávám přihlášku ke SZZ?
  Přihlášku odevzdáváte v úředních hodinách své studijní referentce, která zkontroluje správnost. Pokud je vše v pořádku založí ihned archiv vaší závěrečné práce v ISu.
   
 3.     Kdy se mohu nejdříve přihlásit k SZZ? Kdy se musím nejpozději přihlásit k SZZ?
  Nejdříve se student přihlašuje k SZZ v semestru, kdy předpokládá, že splní všechny povinné a povinně volitelné předměty dle kontrolní šablony studia a dosáhne celkového počtu kreditů za studium.
  Nejpozději se musí student přihlásit v semestru následujícím po semestru, ve kterém splnil všechny povinné a povinně volitelné předměty dle kontrolní šablony studia a dosáhl celkového počtu kreditů za studium.
   
 4.     Kde a kdy zjistím termín SZZ vč. obhajob?
  V ISu – dokumenty – FSpS – studijní – informace pro studenty - státní závěrečné zkoušky - harmonogram SZZ
   
 5.     Nemohu se dostavit k SZZ, musím se omlouvat?
  Ano, pokud se přihlášený student řádně neomluví do pěti dnů písemně na SO u svojí studijní referentky, tak je hodnocen stupněm nevyhovující. Řádně znamená doložit neschopenkou nebo jiným dokladem, který osvědčuje zdravotní stav ke dni SZZ a z něhož vyplývá, že zdravotní indispozice brání v účasti u SZZ
   
 6.     U SZZ jsem neuspěl/a, kdy bude vypsán opravný termín? Kolikrát mohu SZZ opakovat? Opakuji všechny čási SZZ nebo jen některé?
  Opravný termín SZZ je stanoven na období následujícího semestru (viz harmonogram SZZ).
  Opakovat SZZ je možné v jednom opravném termínu.
  Student opakuje pouze tu část SZZ, u které neuspěl (a to i v případě, že je těchto částí více, všechny části opakuje pouze tehdy pokud u všech neuspěl/nedostavil se).
   
 7.     Musím mít v posledním semestru studia 20 resp. 45 kreditů, když se hlásím ke státní zkoušce a studium budu již ukončovat?
  V případě, že je to opravdu poslední semestr, jinými slovy, že se v tomto semestru hlásíte k celé nebo poslední části SZZ, není nutné splnit 20 kreditů resp. 45 kreditů (za poslední 2 semestry) za podmínky, že nepřekračujete standardní délku studia a dosáhnete celkového počtu kreditů (Bc. 180, NMgr. 120). Pokud studium prodlužujete (Bc. 7. a vyšší sem., NMgr. 5. a vyšší sem.), musíte plnit 20 resp. 45 kreditů.
   
 8.     Co když prodlužuji studium a nedosáhnu 20 resp. 45 kreditů?
  Vykonat SZZ budete moci pokud máte splněny všechny povinné předměty a dosáhl/a jste celkového počtu kreditů za studium. Pokud u SZZ z některé části neuspějete a studium nebude absolvováno, vědomě jste si zvolili ukončení studia, studium není možné přerušit, ani v něm pokračovat (nesplnili jste podmínku pro postup do dalšího semestru).
   
 9.     Pokud mám hodnocení z jednoho předmětu SZZ „F“, kdy se musím přihlásit na opravný termín?
  V nejbližším termínu, kdy se vypisují státní zkoušky (každý rok vždy leden/únor nebo červen).
   
 10.     Co mám dělat do doby opravné SZZ?    
  - Pokud chcete ve studiu pokračovat, požádejte o zápis do dalšího semestru v ISu a písemně do 5 dnů od poslední části SZZ oznamte na studijní oddělení záměr pokračovat ve studiu i v následujícím semestru. Nezapomeňte, že v tomto semestru musíte zapsat předměty a plnit alespoň 20 kreditů.
  - Pokud nepotřebujete být studenty, můžete sami požádat o přerušení studia do termínu opravné SZZ.
  Nepodáte-li žádnou z uvedených žádostí, bude vám studium z moci úřední přerušeno (od 1.9. nebo 1.3. do začátku termínu SZZ) a zasláno písemné rozhodnutí.
   
 11.     Kdy se potom znovu hlásím ke studiu?
  Po přerušení studia do SZZ se vrátí podáním písemné Přihlášky k SZZ. Přihlášku musíte podat v termínu určeném harmonogramem SZZ. Na základě té budete zařazeni k termínu opravné SZZ a k datu SZZ vám bude automaticky studium zaktivněno, není třeba žádat o aktivaci studia (přesto vás žádáme o kontrolu data návratu po přerušení v ISu a případné nahlášení nesrovnalostí).
   
 12.     Mohu přerušit studium na delší dobu než do dalšího termínu opravné SZZ?
  Ne, student může mezi SZZ přerušit studium jen na 1 semestr. Totéž platí i pro studenty, kteří SZZ nekonali, ale již jim vzniká povinnost SZZ konat, přihlášení k SZZ není možné oddalovat přerušením.
   
 13.     Co musím udělat po absolvování studia?
  Musíte změnu nahlásit zdravotní pojišťovně, a to do 8 dnů od absolvování studia. Zdravotní pojišťovna vám sdělí informaci kdy a za jakých podmínek si zdravotní pojištění začnete platit sami a kdy ho za vás hradí stát/zaměstnavatel.
   
 14.     Kdy se dovím termín promocí?
  Termín promocí je zveřejněn v ISu – Rozpisy balíků/témat. Absolventi se přihlašují na termíny sami. Současně je nutné uhradit poplatek za promoci (náklady na hudbu, květinovou výzdobu) v Obchodním centru ve stanoveném termínu. Pokud se nepřihlásíte, nebo poplatek ve stanoveném termínu neuhradíte, nemůžete se účastnit slavnostního aktu promoce.
   
 15.     Chci se přihlásit na promoce a všechny skupiny jsou již plné, co mám dělat?
  Vyčkejte, po skončení SZZ seznam přihlášených „upravíme“ – vyřadíme neúspěšné studenty, tím se místo ve skupinách uvolní, případně zvážíme možnost vypsání další skupiny, o všem budeme absolventy informovat.
   
 16.     Nechci jít na promoce, termín mi nevyhovuje, kdy obdržím diplom? Mám také uhradit poplatek?
  Diplom obdržíte na studijním oddělení po termínu promocí. Poplatek neplatíte žádný (ten hradí jen ti, kteří se účastní slavnostní promoce).
   
 17.     Termín promoce mi nevyhovuje, mohu konat promoci v jiném termínu? Kdy obdržím v takovém případě diplom?
  Ano, můžete se přihlásit na další termín promoce, který se koná po dalším termínu SZZ. (Při dostatečném zájmu je možné uskutečnit promoci i v říjnu, kdy se konají imatrikulace, pokud máte zájem informujte se na studijním oddělení.)
  Diplom obdržíte na studijním oddělení (viz bod 16). Pro promoce v dalším termínu jej pak na slavnostní akt přinesete.