• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    20. 9. 2016 - 16:03
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    20. 9. 2016 - 16:03
  • Stránka číslo: 1024

Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017

Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017

V pondělí 19. září se při příležitosti začátku nového semestru na Fakultě sportovních studií uskutečnily dvě každoroční akce, Informační schůzka pro studenty 1. ročníků a slavnostní zahájení akademického roku.

Informační schůzka pro studenty 1. ročníků je každoroční akce určena pro všechny nováčky na fakultě. Studenti byli přivítáni panem děkanem, doc. Mgr. Jiřím Nykodýmem, Ph.D., který je v krátkosti seznámil nejen s fakultou, jejími studijními obory a prostory, ale i s univerzitou, knihovnou a vším, co je čeká během jejich studia. Studenti se seznámili také se svými kolegy z organizace Dobrovolníci FSpS. Na závěr byli proškoleni IS techničkou a E technikem, aby nic nebránilo jejich studiu.

Odpoledne následovalo slavnostní zahájení akademického roku, určené všem akademickým i neakademickým zaměstnancům fakulty. Odpoledne zahájil pan děkan doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., kterého následovali svými prezentacemi proděkan pro studium doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D,, proděkan pro vnější vztahy Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., v zastoupení proděkana pro celoživotní vzdělávání a materiálně technickou základnu děkan doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. a tajemnice fakulty Ing. Jana Nová, Ph.D., MBA.